Skip to main content
InspirasjonVed På Døra

Kortreist ved – Bevaring, Bærekraft og Norsk Skognæring

Kilde: https://trekraft.no

Norge er kjent for sin naturlige skjønnhet, med majestetiske fjorder og vidstrakte fjell. Men det er en annen side av landets natur som spiller en like viktig rolle – skogen. Skogen har en dyp rotfestet forbindelse med Norge og gir næring til landet på mange måter. Vi i Ved På Døra er svært opptatt av bærekraftig skogbruk og ønsker å dele noen interessante fakta om skogen i Norge og dens betydning for samfunnet vårt.

  • Skogen er en del av Norges identitet. Den dekker over 37 prosent av vårt lands areal, og på hele 40 prosent av dette området trives boreale lauvtrær som bjørk, osp, gråor, rogn og hegg. Disse trærne bidrar til et naturlig mangfold i norsk natur.
  • Den norske skogen er en usynlig klimahelt. Årlig binder den omtrent halvparten av Norges CO₂-utslipp. Dette gjør skogen til en uvurderlig partner i kampen mot klimaendringer. Ved å drive aktiv skogskjøtsel kan vi opprettholde og øke CO₂-bindingen over tid, noe som har en positiv virkning på klimaet vårt.
  • Bærekraft er nøkkelordet for skognæringen. Skogen vokser med nesten 25 millioner kubikkmeter hvert år, mens det hogges rundt 13 millioner kubikkmeter trevirke årlig. Ved å balansere hogst og vekst, har vi muligheten til å øke hogsten med 15 prosent innenfor bærekraftige rammer. Dette gir oss tilgang til verdifulle ressurser uten å svekke skogens helse og evne til CO₂-binding.
  • Landsskogtakseringen viser at det står nesten 1000 millioner kubikkmeter trevirke i de norske skogene. Dette er tre ganger så mye som på 1920-tallet og vitner om skogens enorme potensiale som en verdifull ressurs for vårt land. Blant skogens rike skattkammer finner vi bjørk, som alene står for hele 138,7 millioner kubikkmeter av det totale volumet.
  • Skogen gir ikke bare verdifullt trevirke, men også energi til våre hjem. I 2020 ble det avvirket og solgt 1,2 millioner kubikkmeter vedvirke av lauv til brensel i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Skogens bidrag som fornybar energikilde gir oss en mulighet til å redusere vår avhengighet av fossilbrensler og dermed redusere vårt karbonavtrykk.

  • Norge og Finland står frem som de eneste landene i verden hvor nesten alt skogbruk er miljøsertifisert. Dette vitner om vår forpliktelse til bærekraftig skogsforvaltning og bevarelse av naturressursene våre for fremtidige generasjoner.
  • Den norske skogen har utviklet seg positivt de siste hundre årene, takket være en økning i antall gamle trær, døde trær og mer lauvskog. Sertifiseringen har spilt en betydelig rolle i denne utviklingen og bidratt til bevaringen av det biologiske mangfoldet.

Når du velger kortreist ved fra Ved På Døra, er du med på å støtte bærekraftig skogbruk og en grønnere fremtid. Sammen kan vi ta vare på skogen og klimaet vårt.